dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวดี! สภาวิชาชีพบัญชีจัด Orientation Course สำหรับ “สมุห์บัญชี”

 


       
 สภาวิชาชีพบัญชีเตรียมจัด Orientation Course สำหรับ “สมุห์บัญชี” ในหลักสูตร Chief Accountant Focusing on Financial Reporting รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมุห์บัญชี โดยเนื้อหาเน้นการสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบัน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ “สินทรัพย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมไปถึงการรับรู้รายได้และปัญหาหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ การประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่มีต่องบกำไรขาดทุน ผ่านมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

         
โดยหลักสูตรนี้สภาวิชาชีพบัญชีคาดว่าจะจัดประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพบัญชี หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมได้ที่อีเมล marketing@fap.or.th โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง บริษัท อีเมลและเบอร์ติดต่อ และสภาวิชาชีพบัญชีจะส่งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป..

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี