dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง"

 

 

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทยเห็นถึงความสำคัญของการรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยเฉพาะวรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี (Key Audit Matters – KAM) จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ“เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง" เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง KAM แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ (stakeholders) ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้นผู้วิเคราะห์การลงทุน และผู้บริหาร และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร KAM ของ
ผู้สอบบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

 

 

     ทั้งนี้ การสัมมนาได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล (เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา และหลังจากนั้นคุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ได้ให้ความรู้ในภาพรวมของ KAM รวมถึงคุณนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้สรุปภาพรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบต่องบการเงินงวดสิ้นปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรายงาน KAM ในเรื่อง การรับรู้รายได้ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือ โดยมีการแยกรายละเอียดเป็นรายธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรม และการสัมมนาจบลงด้วยการเสวนาในหัวข้อ “Panel discussionแลกเปลี่ยนมุมองเกี่ยวกับ KAM” ผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย

 

 
(1) คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ (กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน)
 
 
(2) คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี (กรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน)
(3) คุณพรรณลิน มหาวงศ์ธิกุล (CFO ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน))
(4) คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม (Strategist and Property Research ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด) และ
(5) คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ) 
 

โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ (ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต.)

    สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูเอกสารประกอบการสัมมนาและวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือ คลิกที่นี่

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี