dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาฯ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมระหว่างประเทศในประเทศไทย

 

 

            เมื่อวันพุธที่  13 กันยายน 2560 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีจากส่วนกฎหมายเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมระหว่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand : JFCCT) ณ ฟอร์จูนแพลตตินั่ม โรงแรมแกรนด์  
เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
            โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสานราชกิจ (ประธานกรรมการ ป.ป.ช.) ในการกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา ซึ่งสาระสำคัญในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคธุรกิจเอกชนต่างประเทศ รวมถึงการรณรงค์สร้างกระแสในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวโยงกับการดำเนินธุรกิจโดยที่ผ่านมาในภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย ทั้งในส่วนที่เป็นธุรกิจ ของคนไทยและธุรกิจของต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย  และให้ความสำคัญในการสร้างกลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารงานให้เกิด บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ที่ดีในองค์กร การเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับที่ดี ควบคู่ไปกับการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เรื่องแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน   ซึ่งที่ผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยได้ให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. ในการจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีที่เห็นว่าสอดคล้องตามยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
อันประกอบด้วย

Strategy 1: สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Create a Society Which Does Not Tolerate Corruption)

Strategy 2: ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (Promote Political Will to Fight Corruption)

Strategy 3:  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Deter Corruption in Public Policy)

Strategy 4:  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (Develop Proactive Corruption Prevention Systems)

Strategy 5:  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต (Reform Corruption Suppression Mechanism and Processes)

Strategy 6:  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย (Improve Thailand’s Score on the Corruption Perceptions Index (CPI))

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี