dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือสำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)

 

          คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้อนุมัติเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ การทดสอบระบบการควบคุม และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กใช้เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอน ตัวอย่างกระดาษทำการ / เครื่องมือ File for Download
การวางแผนการตรวจสอบ
การประเมินความเสี่ยง ตัวอย่างตารางประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจ
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสเกิดการทุจริต – รายได้จากการขายสินค้า (เบื้องต้น)
ตัวอย่างตารางประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
ตัวอย่างแผนการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
ตัวอย่างตารางประเมินความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง
การกำหนดความมีสาระสำคัญ ตัวอย่างตารางกำหนดความมีสาระสำคัญ
การทดสอบระบบการควบคุม
การทดสอบระบบการควบคุม ตัวอย่างการอธิบายรายละเอียดสำหรับวงจรรายได้จากการขายสินค้า
ตัวอย่างกระดาษทำการของการทดสอบระบบการควบคุมสำหรับวงจรรายได้จากการขายสินค้า
ตัวอย่างกระดาษทำการของการทดสอบระบบการควบคุมสำหรับวงจรการผลิตและการรับ/จ่ายวัตถุดิบ
การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
การสุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างเครื่องมือในการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธี MUS, แนวปฏิบัติในเรื่องการกำหนดตัวอย่าง และคู่มือการใช้งาน

 

       อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีมิได้ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำกระดาษทำการหรือใช้เครื่องมือที่ได้เผยแพร่ในข้างต้น หากผู้สอบบัญชีพิจารณาที่จะใช้ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือดังกล่าวในการปฏิบัติงานสอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของการนำตัวอย่างดังกล่าวไปปรับใช้สำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจการ

 

สำหรับตอนที่ 2 จะมีการเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษทำการใดเพิ่มเติม โปรดติดตามตอนต่อไป.......
ข่าวบัญชีแต่ละด้าน