dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การยืนยันการลงลายมือชื่อสำหรับสิ้นปี 2560

 

      เพื่อป้องกันมิให้มีการแอบอ้างใช้ชื่อของท่านในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี และเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามข้อกำหนดเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต พ.ศ. 2556
ซึ่งกำหนดให้แจ้งรายชื่อและยืนยันรายชื่อกิจการที่ท่านได้ลงลายมือชื่อต่อสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้โปรดดำเนินการยืนยันรายชื่อกิจการที่ท่านได้มีการลงลายมือชื่อตรวจสอบในปี 2560 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบบริการออนไลน์บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงได้โดย Click

 

Tips

  • ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการแจ้งงวดบัญชีผิด สามารถเข้าเมนู “แก้ไขการแจ้งการสอบบัญชี” ในระบบ
    การแจ้งรายชื่อฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข แต่สามารถแก้ไขได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการยืนยันเท่านั้น จึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบงวดบัญชีให้ถูกต้องก่อนการยืนยัน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถแก้ไข
    งวดบัญชีโดยใช้เมนูแก้ไขได้อีก และท่านจะต้องยกเลิกรายการนั้นและดำเนินการแจ้งรายชื่อกิจการใหม่อีกครั้ง
     
  • ในกรณีที่แจ้งวันที่ลงลายมือชื่อผิด สามารถแก้ไขได้ในเมนู “ยืนยันการแจ้งการสอบบัญชี” โดยเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขและเปลี่ยนวันที่ลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง

  • ในกรณีที่ได้แจ้งรายชื่อกิจการไว้ว่าจะลงลายมือชื่อในปี 2560 แต่มิได้ลงลายมือชื่อด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามภายในปี 2560 ขอให้ยกเลิกรายการนั้นออกจากปีที่ลงลายมือชื่อ 2560 โดยหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ท่านจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบการแจ้งรายชื่อฯ ได้จนกว่าจะได้ดำเนินการยืนยันรายการของปี 2560 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี