dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot




ประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA) จำนวน 89 คน และรับใบรับรองการขึ้นทะเบียน ASEAN CPA

 

        ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 89 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และได้ส่งมอบใบประกาศให้กับทางสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่เรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน 2560

        ผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน สามารถติดต่อขอรับใบประกาศของตนเอง**ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชี

 

รายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 89 คน

 

**หมายเหตุ:  

1. กรณีมารับด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย)

2. กรณีรับแทน  กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับ และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์กำกับ ใช้เพื่อรับ ASEAN CPA”

 




ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี