dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ จัดหลักสูตร "การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop)"
            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop)" โดยมี ผศ.วิภาดา ตันติประภา อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร การอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 130 ท่าน จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30-17.00 น.  ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี