dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 
หน้าหลัก
 
 
ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วันถือปฏิบัติ
ปีปัจจุบัน 2015/2558

o     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ)

1 Jan 2015

คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีถัดไป 2016/2559

o     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2558 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ)

1 Jan 2016
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

o     IFRS 4 Insurance Contracts

o     IFRS 16 Leases

-
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IASB ประกาศใช้แล้ว และสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างพิจารณาร่างมาตรฐานเพื่อนำมาถือปฏิบัติ

o     IFRS 9 Financial Instrument 

o    ร่าง TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

1 Jan 2019

o     IAS 32 Financial Instruments: Presentation 

o     ร่าง TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

1 Jan 2019

o     IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

o     ร่าง TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

1 Jan 2019

   IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 

o     ร่าง TFRIC 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

1 Jan 2019

o     IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

o     ร่าง TFRIC 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

1 Jan 2019

o     IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

o     ร่าง TFRS 15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า

1 Jan 2019
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IASB อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง

o     IFRS10 and IAS28 : Elimination of gains or losses arising from transactions between an entity and its associate or joint venture

o     IAS 40 Investment Property : Transfer of investment property

o     IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses

 

หนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment letter) ที่นำส่ง IASB แล้ว

o     IAS 1 Classification of liabilities

o     IAS 7 Disclosure Initiative

o     IFRS 2 Clarifications of Classification and    Measurement of Share-based Payment Transactions

o     IFRS 15 Effective Date of IFRS 15

o     Conceptual Framework for Financial Reporting

o     IFRS 10 and IAS 28 Effective Date of Amendments

o     IAS 19 and IFRIC14 : Employee Benefits: Remeasurement at a plan amendment, curtailment or settlement

o     IFRS 15   Clarifications to IFRS 15

o     Trustees’ Review of Structure and Effectiveness : Issues for the Review

ร่างหนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment letter) ที่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น

o     Draft IFRIC Interpretation DI/2015/1 Uncertainty over Income Tax Treatments

Draft IFRIC Interpretation DI/2015/1

See comment letter draft

แบบแสดงความคิดเห็น

o     Draft IFRIC Interpretation DI/2015/2 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

Draft IFRIC Interpretation DI/2015/2

See comment letter draft

แบบแสดงความคิดเห็น

o     Exposure Draft ED/2015/8 IFRS Practice Statement : Application of Materiality to Financial Statements

Exposure Draft ED/2015/8

See comment letter draft

แบบแสดงความคิดเห็น

 
มาตรฐานการบัญชีไทย
ชื่อย่อ

มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับที่ 101

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม)

30 ตุลาคม 2549

ฉบับที่ 103

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม)

30 ตุลาคม 2549

ฉบับที่ 104

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม)

20 ธันวาคม 2545

ฉบับที่ 105

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม)

1 ธันวาคม 2546

ฉบับที่ 106

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ  เฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม)

28 ธันวาคม 2543

ฉบับที่ 107

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม)

28 ธันวาคม 2543

ตีความ-9

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้

5 พฤศจิกายน 2546

มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนเลขระบุฉบับเท่านั้น
เป็นมาตรฐานไทยที่ถือปฏิบัติเดิม

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ชื่อย่อ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

Bearer plant

แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต

6 พฤศจิกายน 2558

Stock Di

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

23 กุมภาพันธ์ 2557

Transfer

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

17 มกราคม 2556

Building

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

6 พฤษภาคม 2554

Govern

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

6 พฤษภาคม 2554

Under C.

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

26 มิถุนายน 2552

Share

แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ

 
Revalue

แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่

6 พฤษภาคม 2554

ร่าง แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ชื่อย่อ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
Derecognition

ร่าง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

อยู่ระหว่าง
รับฟังความเห็น

 
ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ
ชื่อย่อ
เรื่อง

Share-based
payment

คำถาม-คำตอบ ประเด็นด้านการบัญชีสำหรับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
Revaluation account -
TAS 16
การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
Revalue-PPE

คำชี้แจง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่กิจการเคยนำวิธีการตีราคาใหม่และในเวลาต่อได้จัดประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

Ex. Rates

คำอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

Stock Div

หุ้นปันผล (Stock Dividend)
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend)

Employ Be.

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ พนักงาน หลังออกจากงาน ฉบับปรับปรุง

Lease Con.

สัญญาเช่า
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน

EIR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทน  
ที่แท้จริง

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี
ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น
ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี

 

   

 
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี