dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน article

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง 2555) 
มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2557 

มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                           

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่
 2 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่
 3 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่
 5 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่
 8 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง  ส่วนงานดำเนินงาน

มาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง 2552) *บางฉบับยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน*

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง การนำเสนองบการเงิน  
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง งบกระแสเงินสด 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีฯ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

เรื่อง ภาษีเงินได้ 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง สัญญาเช่า 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง รายได้ (ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราฯ (ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26

เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง กำไรต่อหุ้น (ฉบับที่ 38 เดิม) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (ฉบับที่ 41 เดิม) 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ฉบับที่ 36 เดิม) 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 
(ปรับปรุง 2552)

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง การรวมธุรกิจ 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

เรื่อง สัญญาประกันภัย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก (ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
(ยกเลิกโดยให้ใช้ฉบับปรับปรุง 2555 แทน)

มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ฉบับที่ 101

เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม) 

ฉบับที่ 103

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม)

ฉบับที่ 104

เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม)

ฉบับที่ 105

เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม)

ฉบับที่ 106

เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม)

ฉบับที่ 107

เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม)

การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้

มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนเลขระบุฉบับเท่านั้น 
เป็นมาตรฐานไทยที่ถือปฎิบัติเดิม

การตีความ

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่
 10

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ กิจกรรมดำเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 15

เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่
 21

เรื่อง ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตี ราคาใหม่ 
(ยกเลิกโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่
 25

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 27

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฏหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่
 29

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ  

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่
 31

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2557)

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่
 10

เรื่อง งบการเงินรวม

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่
 11

เรื่อง การร่วมการงาน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่
 12

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่
 13

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินค้าคงเหลือ

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง งบกระแสเงินสด

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ภาษีเงินได้

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สัญญาเช่า

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง รายได้

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
(
ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(
ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง กำไรต่อหุ้น

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  งบการเงินระหว่างกาล

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เรื่อง เกษตรกรรม

ร่างการตีความ

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  (ปรับปรุง2557)

เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง2557)

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง2557)

เรื่องรายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  (ปรับปรุง2557)

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  (ปรับปรุง2557)

เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง2557)

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองแบบเปิด

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

(1) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ฉบับปรับปรุง

(2) สัญญาเช่า 
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน

(3) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น

ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยี
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ