dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี
 
หน้าหลัก ปรับปรุง 2558 ปรับปรุง 2557 ปรับปรุง 2555 ปรับปรุง 2552

มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ฉบับที่ 101 

เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม) 

ฉบับที่ 103

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม)

ฉบับที่ 104

เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม)

ฉบับที่ 105

เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม)

ฉบับที่ 106

เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม)

ฉบับที่ 107

เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม)

การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้

มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนเลขระบุฉบับเท่านั้น 
เป็นมาตรฐานไทยที่ถือปฎิบัติเดิม

 

การตีความ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ กิจกรรมดำเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15

เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21

เรื่อง ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตี ราคาใหม่ 
(ยกเลิกโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25

 

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฏหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ  

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานบัญชี

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานบัญชี

 

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

(1) หุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) 
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend)

(2) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ฉบับปรับปรุง 

(3) สัญญาเช่า
ตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้เช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน

(4) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี
ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น
ตัวอย่างที่ 
4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี

 

 

 

 
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี