dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
แบบฟอร์ม

ทะเบียนสมาชิกและผู้ทำบัญชี
 คำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช.1)
 
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2)
 
คำขอต่ออายุสมาชิก (สวบช.3)
 
คำขอต่ออายุผู้ทำบัญชี (สวบช.4)
 
บันทึกทั่วไป (สวบช.6)
ทะเบียนนิติบุคคล
 คำขอจดทะเบียนของนิติบุคคล (สวบช.5)
 
บันทึกแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1)
 
คำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)
 
คำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน (สวบช.5.3)
 
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน (สวบช.5.4)
ทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน
 คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1)
 
รายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2), คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3)
 
คำขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.4)
ทะเบียนผู้รับการทดสอบ
 แบบคำขอดูสมุด
 
แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1)
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 คำขอทั่วไป (ผส.7)
 
แบบแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร (ผส.8)
 แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10)

 
คำขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กบ.ช.1)
 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กบ.ช.5)
 คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อบรมสัมมนา
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการจัดอบรม (In-House)
 แบบแจ้งข้อมูลการคืนเงินค่าอบรม/สัมมนา
จรรยาบรรณ
 แบบคำกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชี (จบ.1)
 
แบบคำแก้ข้อกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชี (จบ.2)
ผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา

 แบบฟอร์มขอเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา
 หนังสือแต่งตั้งผู้แทนดำเนินการ
 แบบฟอร์มขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือประชุมสัมมนา
 แบบฟอร์มรูปแบบไฟล์การแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา

แบบฟอร์มคำขออื่นๆ

 แบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าสมัครเข้าทดสอบ CPA