dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
IFAC เสนอร่างกรอบเพื่อสร้างคุณภาพงานสอบบัญชี

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556IAASBซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งของ IFAC ได้เผยแพร่เอกสารConsultation Paper: A Frameworkfor Audit Quality ซึ่งเป็นกรอบในการสร้างคุณภาพงานสอบบัญชีที่ไม่ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับใด และไม่มีการกำหนดมาตรฐานหรือวิธีการปฏิบัติเพิ่มเติม แต่กำหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

   -   เพิ่มความตระหนักถึงองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพงานสอบบัญชี

   -   สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญในการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

   -   ช่วยให้มีการสื่อสารกันให้มากขึ้นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

     IAASBได้ระบุถึงสิ่งที่ผู้สอบบัญชีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินต้องพิจารณา เพื่อช่วยให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยปัจจัยที่มีส่วนอย่างมากต่อคุณภาพงานสอบบัญชี มีดังนี้

   1.  ปัจจัยนำเข้า (Input)เช่นทัศนคติและการให้คุณค่าต่อคุณภาพงานสอบบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ ระดับความรู้และประสบการณ์ กระบวนการปฏิบัติงานสอบบัญชีและกระบวนการควบคุมคุณภาพ

   2.   ผลลัพธ์ (Output)เช่นรายงานต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน ผู้บริหาร หน่วยงานกำกับดูแล รายงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลจากการตรวจสอบคุณภาพของสำนักงาน

   3.  การปฏิสัมพันธ์ (Interactions)เช่นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชี กับผู้ใช้งบการเงิน ผู้บริหาร และหน่วยงานกำกับดูแลการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร กับผู้ใช้งบการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแล

   4.   บริบทแวดล้อมอื่นๆ (Contextual Factors)เช่นกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการ ระบบสารสนเทศของกิจการ

    คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้นำไปศึกษาเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการก่อให้เกิดคุณภาพของงานสอบบัญชี โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้ หากท่านมีความเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถส่งมาได้ที่ auditing@fap.or.th ซึ่งทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจะได้รวบรวมส่งไปยังIAASBต่อไปทั้งนี้จะสิ้นสุดการรับความคิดเห็นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

http://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี