dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำนักศึกษามาเยี่ยมชมดูงาน ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
      คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการทัศนศึกาดูงานด้านบัญชีและการบริหารจัดการองค์กร ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้นำนักศึกษาจำนวน 183 ท่าน พร้อมทั้งอาจารย์จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  โดยได้รับเกียรติจากคุณพจน์  วีรศุทธากร นักวิชาการ ประจำสภาวิชาชีพบัญชีฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  ซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องทราบ และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในอนาคต

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี