dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
คำแนะนำจาก IFAC สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดการธุรกิจ

    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2555IFACได้เผยแพร่เอกสาร Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices (Third Edition)ซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP) ในการจัดการธุรกิจ ทั้งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจให้ทำได้อย่างมั่นคง มีกำไร และเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านวิชาชีพ โดยมีการอธิบายถึงหลักการจัดการและวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในหลายประเด็น ซึ่งรวมถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตั้งราคา การสร้างเครือข่าย การจัดการบุคลากร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนสำหรับผู้สืบทอดธุรกิจ พร้อมทั้งมีตัวอย่างเอกสารที่สามารถนำไปใช้งานได้ด้วย

    คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีทั้งที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและผู้สอบบัญชีอิสระได้นำไปศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทำงาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตามLinkด้านล่างนี้

https://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี