dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
In - House Training กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย หัวข้อ 'มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด'
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดบริการทางวิชาการ ( In - House Training ) ให้กับบุคคลากรกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย กว่า 130 คน ในหัวข้อ “มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด” ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว ตลอดจนประเด็นพิจารณาหรือปัญหาในทางปฏิบัติ ที่นักบัญชีควรทราบและถือปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากคุณจอมขวัญ จันทร์ผา ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการตรวจสอบ 2  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี