dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เดินมาเยี่ยมชมดูงาน ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
    วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู นำนักศึกษาระดับปวส.1 และปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 26 ท่าน พร้อมทั้งอาจารย์จำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. 18.00 น.  โดยได้รับเกียรติจากคุณพจน์  วีรศุทธากร นักวิชาการ ประจำสภาวิชาชีพบัญชีฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  และความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่นักบัญชีในอนาคตต้องทราบ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี