dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2555 'Thailand Accounting Challenge'
1. กำหนดการแข่งขัน
ระดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม เข้าแข่งขันเป็นทีมโดยมีทีมละ 3 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน รวม 4 คน) ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
 
3. รูปแบบของกิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่างสถาบัน สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยเนื้อหาคำถามครอบคลุมถึง
3.1 บัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3.2 บัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
3.3 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
3.4 ภาษีอากร (Taxation)
3.5 สอบบัญชี (Auditing)
3.6 จรรยาบรรณ (Ethics)
3.7 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Auditing)
 
4. การรับสมัคร
สามารถส่งใบสมัครเพื่อส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมาได้ที่  สภาวิชาชีพบัญชีฯ  133 ถนนสุขุมวิท 21  (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110
 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 โดยคณะผู้จัดการแข่งขันจะได้ประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ 
www.fap.or.th   ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555
 
5. สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 A-B อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 133  ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
 
6. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
6.1 ทีมผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วยทีมนักศึกษาจำนวน 3 คนต้องรายงานตัวต่อกรรมการ พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด  หากเข้าสนามแข่งขันภายหลังเวลาที่กำหนดจะหมดสิทธิ์เข้าแข่งขัน
6.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของตน
6.3 ในขณะทำการแข่งขัน ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์จากผู้อื่น นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่คณะผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้
6.4 ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทำการใดที่ส่อเจตนาทุจริต
6.6 ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
 
7. กำหนดการแข่งขัน
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน และรับป้ายชื่อ
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
09.00 - 12.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหารและน้ำดื่มแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน)
13.00 - 14.30 น. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
15.00 - 16.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
16.00 - 16.30 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน และกล่าวปิดงานโดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 
8. รูปแบบการแข่งขัน
ในแต่ละรอบของการแข่งขันแบ่งรูปแบบการตอบคำถามออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1
โดยผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ่านคำถาม และมีการแสดงคำตอบบนหน้าจอกลางเป็นแบบปรนัย แต่ละทีมจะมีอุปกรณ์กดเลือกคำตอบ (Program My Choice) ทีมละ 1 อัน และให้ทีมกดเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดภายในเวลาที่กำหนด
ส่วนที่ 2
โดยแต่ละทีมจะมีกระดานขนาดประมาณ 30x50 ซ.ม. เพื่อใช้ในการเขียนคำตอบของทีม ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ่านคำถาม (ไม่มีการอ่านทวน) เมื่ออ่านจบจึงให้สัญญาณเริ่มจับเวลา ไม่มีการขึ้นคำถามให้ที่จอกลางโดยผู้เข้าแข่งขันสามารถปรึกษากันระหว่างทีม และเขียนคำตอบภายในเวลา 10 วินาที ทุกทีมเริ่มฟังคำถามและเริ่มเขียนคำตอบพร้อมกัน ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้เฉลยคำตอบ หากตอบถูกทีมจะได้รับคะแนน หากตอบผิด ไม่ได้เขียนคำตอบ เขียนไม่ทันหรือหันกระดานมาไม่ทันในเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับคะแนน
ส่วนที่ 3
ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ่านคำถาม เมื่ออ่านจบจึงให้สัญญาณเริ่มจับเวลา ทั้งนี้จะมีคำถามขึ้นที่หน้าจอกลางให้ด้วย โดยผู้เข้าแข่งขันมีเวลาอ่าน ทำการคำนวณ ปรึกษากันระหว่างทีม และเขียนคำตอบภายในเวลา 3 นาที ทุกทีมเริ่มฟังคำถามและเริ่มเขียนคำตอบพร้อมกัน หากตอบถูกทีมจะได้รับคะแนน หากตอบผิด ไม่ได้เขียนคำตอบ เขียนไม่ทันหรือหันกระดานมาไม่ทันในเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับคะแนน
ในการแข่งขันทุกรอบคณะผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้รวบรวมคะแนน และประกาศสรุปให้ทราบโดยทั่วกันตลอดการแข่งขัน
 
9. เกณฑ์การพิจาณาในการตัดสินผลการแข่งขัน
9.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก พิจารณาเรียงลำดับคะแนนโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก จะได้เป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
9.2 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ พิจารณาเรียงลำดับคะแนนโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
9.3 สำหรับรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ ในกรณีเมื่อการตอบคำถามทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เสร็จสิ้นแล้วพบว่ามีกลุ่มทีมที่มีผลคะแนนรวมเท่ากันเมื่อครบกำหนดเวลา จึงจะจัดแข่งขันเฉพาะกลุ่มย่อยๆ นั้นต่อ โดยใช้ชุดคำถามสำรองเพิ่มเติม ทีมใดตอบผิดก่อนให้ถือว่าตกรอบ
9.4 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมใดตอบผิดก่อนให้ถือว่าตกรอบ
 
10. รางวัลการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
รางวัลชมเชยอันดับที่  1, 2 และ 3 : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5,000 บาท
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
 
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี