dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การจัดโครงการ Road to… Business in Myanmar (ถนนสู่..ธุรกิจในพม่า)
      สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสัมมนา AEC Seminar Series for  Executive:  Road to… Business in Myanmar(ถนนสู่..การทำธุรกิจในพม่า) ขึ้นในวันที่ 11- 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพาคณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจในพม่า พร้อมทำความเข้าใจในเชิงลึกและทราบข้อเท็จจริงทางการค้า การลงทุนในประเทศพม่า โดยการเดินทางครั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับเกียรติจากอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณประสัณห์  เชื้อพานิช ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมี ดร. นิ่มนวล ผิวทองงาม (ผู้อำนวยการศูนย์ AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ร่วมเดินทาง พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ Investment in Myanmar : Opportunities and Challenges in a Recently – Opened Market  ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในพม่า การจดทะเบียน บุคลากร การโอนเงิน การทำสัญญาเช่า ภาษี กฎหมายทางธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นที่ต้องรู้จากนั้นคณะผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “เรื่องที่ต้องทราบ ในการดำเนินธุรกิจในพม่า”ร่วมกับตัวแทนนักธุรกิจไทยในพม่า ณ โรงแรม Inya lake  นอกจากนั้น คณะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางเข้าพบท่านทูตพาณิชย์ ณ สถานทูตไทยประจำพม่า เพื่อแนะแนวทางการดำเนินธุกิจในประเทศพม่าแก่คณะผู้เข้าร่วม และเดินทางไปยังท่าเรือทีวาราซึ่งเป็นท่าเรือประจำนิคมอุตสาหกรรมทีวารา เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าพบกับผู้บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทีวารา ที่กำลังเป็นจุดสนใจของนักลงทุนต่างชาติ และได้สัมผัสบรรยากาศการตื่นตัวในการลงทุนในพม่า พร้อมทั้งศึกษาแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างชาติที่ได้มาตรฐาน จากนั้นในการเดินทางครั้งนี้ยังมีโอกาสได้พาคณะผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์ประจำพม่า อาทิ วัดพระหินอ่อน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  เจดีย์โบตะทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดพระเขี้ยวแก้ว พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศพม่ามากขึ้น

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี