dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 23 (3/2555)
 กำหนดการทดสอบ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม, 3-4, 10-11 และ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
**แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย รองเท้า หุ้มส้นหรือรัดส้น

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ  http://cpa.fap.or.th/index.php

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี