dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การจัดสัมมนา Focus Group 'FRU Day : ร่างมาตรฐานเรื่องการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ IFRS 10 และการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า'
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา  Focus Group ในหัวข้อ  'FRU Day: ร่างมาตรฐานเรื่องการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ IFRS 10 และการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า' ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ฯ มาเป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน  อาทิ อาจารย์ อุณากร พฤฒิธาดา   ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ  คุณวราพร ประภาศิริกุล  และคุณสุชาดา ตันติโอฬาร   ซึ่งภายในงาน มีผู้สนใจและเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี