dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
In - House Training ธนาคารออมสิน

    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดบริการทางวิชาการ (In – House Training  ) ให้กับบุคคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิน ในหัวข้อ 'วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1 และ 2  (เชิงปฏิบัติการ)' รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 และวันเสาร์ ที่15 กันยายน พ.ศ.2555 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 22  และวันอาทิตย์ที่  23 กันยายน พ.ศ.2555 ณ ห้องบุรฉัตร ชั้น 1 ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เน้นการจัดทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม  เพื่อทำความเข้าใจโดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนงานตรวจสอบแต่ละงาน (Individual Job) เพื่อมุ่งเน้นให้ได้ Audit Program ที่ตรงกับความเสี่ยงสูงของระบบงานที่ตรวจสอบ 

    โดยมี  คุณสุวิมล กุลาเลิศ (CPA, CIA)  Senior Vice President ส่วนงานตรวจสอบภายใน  บริษัท แอดวานซ์    อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย  ซึ่งในการอบรมทั้ง 2 รุ่น มีบุคคลากรของธนาคารออมสินเข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี