dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
งานสัมมนาผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับ 'ประกาศ ป.ป.ช.' ในสาขาจังหวัดสงขลา มหาสารคาม และภูเก็ต

    คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี จัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.” เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของประกาศ และคู่มือฉบับดังกล่าว อันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ป.ป.ช. กำหนด โดยจัดขึ้นในสาขาต่างๆ ดังนี้

1.       วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสงขลา

2.       วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องชื่นชม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

3.       วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบอลลูม โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

    งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ, คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี และ คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ นักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในงานนี้มีผู้ทำบัญชีให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี