dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การจัดอบรมสัมมนา CEO/CFO Conference ครั้งที่ 1

    ผ่านพ้นไปแล้วกับการสัมมนาครั้งแรกที่รวมมุมมองของผู้บริหารระดับสูงกับการ “ก้าวสู่ AEC อย่างมืออาชีพ” ในงานสัมมนา CEO/CFO Conference ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 280 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ AEC&CEO/CFO (บทบาทของผู้บริหารในยุคของ AEC)
 
    นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำในหลายด้านมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าถึง AEC ในบริบทที่หลากหลาย ได้แก่
 
• คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด
• คุณเจน นำชัยศิริ  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คุณกานต์  ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG
• ดร.บัณฑิต  นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• คุณชนิตร  ชาญชัยณรงค์  รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย
• ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี

    วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับ CFO ที่ผ่านโครงการประกาศนียบัตร CFO ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่าง CEO ในมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC  โดยข้อมูลความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ จากท่านวิทยากรกับการก้าวสู่ AEC ในบริบทที่หลากหลาย จะสามารถทำให้ผู้บริหารทุกท่านทั้งที่อยู่ในภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ที่อยู่ในวิชาชีพบัญชีสามารถเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนี้สร้างประโยชน์สูงสุดให้ตนเองและองค์กรต่อไป
 
    ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ หวังว่าจะมีโอกาสจัดงานสัมมนาดีๆ เช่นนี้ให้กับสมาชิก และผู้ที่สนใจในโอกาสต่อไป
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี