dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 22 (2/2555)

     ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 22 (2/2555) เมื่อวันที่ 7-8, 14-15, 21-22 และ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ไปแล้วนั้น สภาวิชาชีพบัญชี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในแต่ละรายวิชา

ตรวจสอบผลการทดสอบครั้งที่ 22 (2/2555) http://cpa.fap.or.th/announceform.php

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี