dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การจัดอบรมสัมมนา 'รุก AEC ด้วยบัญชีบริหาร'

    ผ่านพ้นไปด้วยดีกับการสัมมนา “รุก AEC ด้วยบัญชีบริหาร” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน พ.ศ 2555 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยใช้ทักษะในทางการบัญชีบริหารที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ข้ามศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับนักบัญชีไทย ภายในงานผู้เข้าสัมมนาให้การตอบรับที่ดีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวน 95 คน ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่าน คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ) คุณธนะชัย สันติชัยกูล (อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีฯ) และคุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ (นักวิชาการประจำคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยาย รวมถึงขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่มาร่วมการสัมมนาครั้งนี้

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี