dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรับสมัครงาน
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย จึงต้องการทีมงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะร่วมทีมเข้ามาช่วยกันพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงานที่ประกาศ

     เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำลังขยายงานหากท่านใดมีความยินดีจะมาร่วมงานกับสภาวิชาชีพบัญชีนอกเหนือจากตำแหน่งงานที่ประกาศ สามารถติดต่อยื่นใบสมัครเข้ามาได้ทาง E-mail: panyarod.le@fap.or.th

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่สายงานนโยบายต่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย-หญิง

- จบวุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาเอกภาษาอังกฤษ (หากจบสาขาบัญชี/เศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด-อ่าน-เขียน

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม PowerPoint ได้ดี

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

- เพศ ชาย-หญิง

- จบวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

- มีประสบการณ์ในงานทางด้านกฏหมายอย่างน้อย 1 ปี

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

- สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำระเบียบ กฎ คำสั่งและเข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ(ISQC1)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

-เพศหญิง-ชาย อายุ 30-40 ปี

- จบวุฒิปริญญาตรีหรือมากกว่า สาขาบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(Internal Audit)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

- เพศชาย-หญิง

- จบวุฒิปริญญาตรีหรือมากกว่า สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป (ด้านตรวจสอบภายใน)

-หากเคยทำงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด-อ่าน-เขียน

5. เจ้าหน้าที่บัญชีรายงาน (Management Account)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

- เพศ ชาย-หญิง

- จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบ และการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

- เพศ ชาย-หญิง

- จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนงานทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้

- มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. หัวหน้าฝ่ายอบรม/ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

- เพศ ชาย-หญิง

- จบวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะการบริหาร, มีภาวะผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติของทุกตำแหน่งงาน:

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

2. และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3. มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และรับผิดชอบในการทำงาน

4. ทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

5. มีทักษะการจัดการ การติดต่อสื่อสารที่ดี มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง

6. มีทัศนคติในทางบวก มีจริยธรรมในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน

7. มีความเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดิการ :

            - ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- โบนัส

- ชุดยูนิฟอร์ม

วิธีสมัคร :

- ส่งใบสมัครทาง E-mail: panyarod.le@fap.or.th

- สมัครได้ด้วยตนเองที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ

- ติดต่อ คุณปัญญรส ลี้สมบูรณ์กิจ ฝ่ายบุคคลและจัดการ หรือ ส่งใบสมัครและประวัติ มาได้ตามที่อยู่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-685-2545 ,083-096-5224

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี