dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ผลกระทบ AEC กับกิจการไฟฟ้า
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการจัดสัมมนาด้านวิชาการหัวข้อ “ผลกระทบ AEC กับกิจการไฟฟ้า” โดยมีคุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ นักวิชาการประจำคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเป็นจำนวนกว่า 80 ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา เกียรติศิริกุล รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี