dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
AEC Seminar : 'Road to … BUSINESS IN MYANMAR'

AEC Seminar Series for Executive: ถนนสู่..การทำธุรกิจในพม่า

 

วันพฤหัสบดี – วันเสาร์ ที่ 11-13 ตุลาคม 2555

 

ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (3 วัน 2 คืน)


เรียนรู้ และทำความเข้าใจในเชิงลึก และเดินทางไปสัมผัสสภาพข้อเท็จจริงทางการค้า การลงทุนในดินแดนพม่า ที่ผู้บริหารควรรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความสำเร็จขององค์กร รองรับการเปิดตลาดการค้าการลงทุนที่เปิดเสรีมากขึ้น

ในการสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้พบ และทราบมุมมองของนักธุรกิจพม่าโดยตรง

ด่วน !! รับจำนวนจำกัด

 

วันแรก..... สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง – ฟังข้อมูลที่ต้องรู้ และเสวนากับผู้แทนการค้าการลงทุนในพม่า

08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน Bangkok Airwayโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง
09.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองย่างกุ้ง


11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น ระหว่างทางก่อนเข้าที่พัก
13.00 น. เข้าที่พักที่โรงแรมห้าดาว
13.30-15.00 น. บรรยายสรุป Road to…Business in Myanmar
- การจัดตั้งธุรกิจในพม่า การจดทะเบียน บุคลากร การโอนเงิน การทำสัญญาเช่า
ภาษี กฏหมายทางธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นที่ต้องรู้
โดย ดร. นิ่มนวล ผิวทองงาม
ผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์ AEC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15.00-15.30 น. Coffee Break
15.30-17.00 น. การเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น “เรื่องที่ต้องทราบ ในการดำเนินธุรกิจในพม่า”ร่วมกับ - เจ้าหน้าที่พม่า หรือตัวแทนสมาคมบัญชีพม่า
- ผู้แทนสภาหอการค้าพม่า/ตัวแทนนักธุรกิจ หรือนักธุรกิจไทยในพม่า
- ผู้แทนทูตพาณิชย์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง.....เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม – พบนักธุรกิจชาวพม่า - นมัสการเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม
- เปิดโอกาสให้ท่านเข้าพบกับผู้บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ที่เป็นจุดสนใจของนักลงทุนต่างชาติ
- สัมผัสบรรยากาศการตื่นตัวในการลงทุนในพม่า
- ศึกษาแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างชาติที่ได้มาตรฐาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เสวนากับนักธุรกิจในพม่า เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้บริหารที่ทำธุรกิจอยู่ก่อน
16.00 น. นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
19.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคารอาหารทะเล

วันที่สาม.... ศึกษาสภาพความเป็นอยู่วิถีชาวบ้าน-เยี่ยมชมย่านธุรกิจ- เดินทางกลับ

7.00-8.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
9.00 น. ทัศนศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชาวพม่า และสภาพธุรกิจในพม่า
- City Tour ศึกษาที่ตั้งธุรกิจ บริเวณที่ดินหลากหลายทำเล
- สัมผัสวิถีชาวบ้านที่แท้จริงเพื่อการตลาด
- แนวการขยายตัวของสถานที่ตั้งของธุรกิจ และตลาดชาวบ้าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สักการะเจดีย์โบตะทาว และขอพรพระทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสำเร็จ
16.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
18.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าธรรมเนียม ท่านละ 30,000 บาท (ไม่รวมค่า VISA* และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

......... พักห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000 บาท – กรณีถ้ามีที่พัก)

.........* ค่าวีซ่าท่านละ 1,200บาท/ ท่าน ใช้เวลายื่น 10วันทำการ

กรณียื่นด่วน 3วัน ท่านละ 1,800บาท/ท่าน

และยื่นด่วน 1 วัน ท่านละ 2,400 บาท/ท่าน
 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

02-685-2500 ต่อ 2572 โทรสาร 02-685-2503

www.fap.or.th Email : marketing@fap.or.th, training@fap.or.th

file download / more detail

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี