dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
งานอบรมสัมมนา 'ผลกระทบของ AEC ต่อผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี' จังหวัดสงขลา
    เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเกียรติในการกล่าวเปิดงาน และปฐกถาพิเศษใน หัวข้อ “ ผลกระทบของ AEC ต่อผู้ทำและผู้สอบบัญชี“ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม Diamond อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในเวลา 9.00 น. จากนั้นเวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อกล่าวอบรมให้แก่นักศึกษาวิชาบัญชีจากทั่วทั้งจังหวัด ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “ การเตรียมความพร้อมสู่ AEC ในปี 2558 “ และในเวลาตอนเย็น คุณพิชัยและคณะ ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับตัวแทนนักธุรกิจจากสภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าจังหวัด

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี