dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
IFAC เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2555The Professional Accountants in Business (PAIB) Committeeหนึ่งในคณะกรรมการของ IFACได้เผยแพร่เอกสารEvaluating and Improving Internal Control in Organizationซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับภาคธุรกิจ ในการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กรซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำไปใช้ในการทำงานและให้คำแนะนำแก่องค์กรที่ตนให้บริการอยู่ได้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้นำไปศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทำงาน โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/evaluating-and-improving-internal-control-organizations-0
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี