dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 4/2555
    ในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้หารือแนวทางพัฒนาผู้ทำบัญชีของธุรกิจ SMEs ในต่างจังหวัด โดยมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกในต่างจังหวัด เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรอบรม/ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เตรียมแผนการจัดอบรม/สัมมนา หลักสูตร “เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.” ในสาขาของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทั่วประเทศ เช่น จังหวัดสงขลา, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี