dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4/2554-2557 (4/2555) เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555
 คณะอนุกรรมการฯ ได้หารือแนวทางการจัดโครงการอบรมหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. โครงการพัฒนาวิทยากร “Train The Trainer” ในหลักสูตร TFRS และ NPAEs เนื่องจากปัจจุบันวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ TFRS และ NPAEs ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีจำนวนจำกัด ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ จึงพิจารณาริเริ่มโครงการพัฒนาวิทยากร เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตร TFRS และ NPAEs โดยมีวิทยากรรองรับที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการขยายผลการอบรมอย่างทั่วถึงต่อไป

2. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Diploma in Thai Financial Reporting – DipTFR) เพื่อให้การรับรองและยกระดับฐานะของนักบัญชีไทยให้เกิดการยอมรับโดยเฉพาะนักบัญชีที่อยู่ในกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

   นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการตรวจสอบภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ตรวจสอบภายในจากภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ในการเข้าร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการตรวจสอบภายในให้น่าสนใจ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี