dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สรุปการจัดสัมมนา ณ จังหวัดขอนแก่น

     รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาขอนแก่น ได้จัดงานสัมมนาขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องออคิด บอลลูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เวลา 9.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติมความรู้ พัฒนาคณาจารย์ที่สอนวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และพัฒนาหลักสูตรทางบัญชีให้มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ในสถาบันต่างๆ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป การจัดสัมมนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 110 คน

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวได้มีหัวข้อและวิทยากร ดังนี้

1) ความเคลื่อนไหวของสภาวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี วิทยากร: ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และอาจารย์ดารารัตน์ สุขแก้ว
2) ความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียน (AEC) วิทยากร: รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
3) ความเคลื่อนไหวทางบัญชี ปี 2555 และ จับประเด็นแนวปฏิบัติด้านบัญชี NPAEs และผลประโยชน์พนักงาน วิทยากร: คุณชุติมา รชนีกรไกรลาศ
4) ผลกระทบทางภาษีเมื่อมีการปรับใช้ NPAEs วิทยากร: คุณฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี