dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
กลยุทธ์และแผนการทำงานในช่วงปี 2012 – 2014 ของ IAASB
     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน2555IAASBได้เผยแพร่เอกสารIAASB Strategy and Work Program, 2012–2014ซึ่งเป็นกลยุทธ์และแผนการทำงานในช่วงสามปีของ IAASBโดยจะกล่าวถึงทิศทางการทำงานและลำดับงานที่ทาง IAASBให้ความสำคัญ ซึ่งในรอบสามปีต่อจากนี้ IAASBได้กำหนดทิศทางการทำงานไปที่ การสนับสนุนความมีเสถียรภาพในระบบการเงินของโลก การส่งเสริมบทบาท ความเกี่ยวพัน และคุณภาพของงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่อง ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก และประเด็นสุดท้ายคือ การอำนวยความสะดวกแก่ประเทศต่างๆในการนำมาตรฐานของ IAASBไปปรับใช้ นอกจากนี้งานที่กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ การแก้ไขรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่รายงานเพื่อขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเร็วๆนี้

      คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้นำไปศึกษาเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของมาตรฐานการสอบบัญชี โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/news-events/2012-06/iaasb-2012-2014-strategy-and-work-program-sets-auditor-reporting-top-priority-an

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี