dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

    นอกเหนือไปจากตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯอยู่ในขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ยกร่างตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเสร็จสิ้นแล้วอีกหนึ่งฉบับ ได้แก่ ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและถ้อยคำตามประเด็นที่ได้มีการอภิปรายในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีก่อนการสอบทานโดยละเอียดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไปนอกจากนี้ ในปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างการจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการอีกด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี