dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 3/2555
    ในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณปริศนา ประหารข้าศึก ประธานฯ ได้ย้ำแผนงานหลักของคณะกรรมการฯ ใน 3 เรื่อง ดังนี้
  1. แผนงานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการยกระดับความรู้ของผู้ทำบัญชี โดยจัดหลักสูตรอบรมที่ตรงกับความจำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมให้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทำบัญชี
  2. แผนงานเพื่อพัฒนาผู้ทำบัญชีของธุรกิจ SMEs ในต่างจังหวัด โดยมอบหมายให้นักวิชาการประจำคณะเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการบริหารสาขา เพื่อร่วมมือกันประสานงานการจัดหลักสูตรอบรมที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกในต่างจังหวัดให้มากที่สุด
  3. แผนงานการสื่อความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ทำบัญชี เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ ป.ป.ช. โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีการสื่อความในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี