dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
งานสัมมนา เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM

    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการสัมมนา ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM” เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม LANDMARK ถนนสุขุมวิท ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นให้ความรู้เพื่อการเตรียมตัวอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมการรับฟังประสบการณ์ และการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน BCM อาทิเช่น หัวข้อ “ถอดบทเรียนวิกฤตการณ์ระดับประเทศ” และยังได้แนวทางการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดต่อไปอีกด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี