dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
โครงการอบรม CFO -16
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอธิบดี กรมสรรพากร ดร. สาธิต รังคสิริ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 16 ในหัวข้อ Current Tax Issues เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงเจตนารมย์ และทิศทางในอนาคตในการ
ออกมาตรการทางภาษีเพื่อรองรับการก้าวสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี