dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี SMP ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจาก IFAC
    International Federation of Accountants (IFAC) มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555IFAC’s SMP Committee ได้เริ่มการสำรวจความคิดเห็น SMP Quick Poll (May-June 2012)ซึ่งท่านจะใช้เวลาเพียงสามนาทีเท่านั้นในการตอบแบบสอบถามโดยจะสิ้นสุดการสำรวจความคิดเห็นในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

    คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ที่ Linkด้านล่างนี้

http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-May-June-2012


 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี