dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวด่วน สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าทดสอบ CPA ครั้งที่ 22 (2/2555)
     สภาวิชาชีพบัญชี กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2555 เวลา09.00-17.00 น. กำหนดการทดสอบ วันที่ 7-8, 14-15,21-22 และ 28 กรกฎาคม 2555
ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
วิชา วันที่
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555
การสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555

สำหรับผู้สมัครสอบ วิชาการสอบบัญชี 1 วิชาการสอบบัญชี 2 และวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ สภาวิชาชีพบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตเนื้อหาในการทดสอบใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ที่ได้ประกาศบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555

ผลการทดสอบ ครั้งที่ 21 (1/2555)     ประกาศผลการทดสอบภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ได้ที่นี่

1.      ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี  เรื่อง  ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอ  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2555    click

2.      ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2555  เรื่อง  รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2555       click

3.      ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2555  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 22 (2/2555)         click
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี