dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม: หลักสูตรเทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการ NPAEs รุ่น1/55

    เมื่อวันที่ 27 เมษษยน 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการ NPAEs รุ่น1/55 ขึ้น ณ ห้องอบรมสัมมนาชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีนางสาวรัตนา พฤกษาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านบัญชี และการจัดทำบัญชีอิสระเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

    สำหรับท่านใดที่พลาดเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สามารถเข้ารับการอบรมครั้งต่อไปได้ในรุ่นที่ 2/55วันที่ 28 กันยายน 2555 ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวยังมีการจัดอบรมที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขาขอนแก่นในวันที่ 22 กันยายน 2555 อีกด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี