dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
IFAC กระตุ้นให้มีการปรับปรุงระบบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและให้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ดีขึ้น
    เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ระบบเศรษฐกิจของโลกได้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์หนี้ครั้งใหญ่ ซึ่งทาง IFAC เองได้มองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นสาเหตุหนึ่งอาจเกิดมาจากการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศไม่ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม ดังนั้นหากหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายมีระบบบัญชีที่ดีก็จะช่วยในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขี้นได้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รวบรวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ที่ทาง IFAC ได้เผยแพร่ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้

1.เมื่อวันที่ 16มีนาคม2555IFAC ได้เผยแพร่บทความGovernment Accounting, Making Enron look goodเขียนโดย Ian Ball ดำรงตำแหน่งCEO ของIFAC และGary Pflugrath รองประธานคณะกรรมการPublic Policy and Regulation ของIFACซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร World Economicsฉบับที่ 13 January – March 2012

    โดยเนื้อหาของบทความนี้ได้กล่าวว่า หากรัฐบาลมีการปฏิบัติทางบัญชีที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ไม่ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์หนี้ครั้งใหญ่ ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการบัญชีรัฐบาล ให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เพิ่มความโปร่งใสและให้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ดีขึ้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดบทความดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/sites/default/files/news/files/Government%20Accounting%20Making%20Enron%20Look%20Good.pdf

2.เมื่อวันที่ 19มีนาคม2555IFAC ได้เผยแพร่หนังสือแสดงนโยบายฉบับที่ 4 โดยเสนอให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกควรนำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ International Public Sector Accounting Standards ที่กำหนดขึ้นโดย International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานของIFACมาใช้ อันจะช่วยให้รัฐบาลของแต่ละประเทศสามารถเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและรอบด้าน เกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/news-events/2012-03/ifac-releases-policy-position-paper-four-calling-enhanced-public-sector-financia

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี