dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม: สภาวิชาชีพบัญฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งมีการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ(คนปัจจุบัน),นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ และศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ(คนแรก), ร่วมให้เกียรติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ให้บุคคลากรสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทย ทั้งนี้บรรยากาศการรดน้ำดำหัวเป็นไปอย่างสบายๆ เป็นกันเองและอบอุ่น

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี