dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม: ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด
 

    วันที่ 3 เมษายน 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานอบรมสัมมนาหลักสูตร ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินNPAEs ทั้งหมดขึ้น ณ ศูนย์อบรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดชอาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมถึง 155 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี