dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม: การอบรมสัมมนาแนวปฏิบัติงานบัญชี สำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานอบรมสัมมนาแนวปฏิบัติงานบัญชี สำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการขึ้น ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีนางสาวรัตนา พฤกษาเกษมสุข ที่ปรึกษา และจัดทำบัญชีอิสระ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาครั้งนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี