dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพบรรยากาศ : หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ พบปะนายกและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

    เช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมและพบนายกและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อทราบความเป็นมา และแนวทางการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนโนบายและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของ AEC ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งได้เยียมชมและกำลังใจผู้เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อีกด้วย

    จากนั้นได้ท่านยังได้กรุณาเดินเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ บริเวณห้องโถ่งชั้น 1 โดยได้ทักทายสมาชิกที่มาติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก พร้อมนี้เจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ต่างให้การต้อนรับและแสดงความยินดีและตื่นเต้นร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี