dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม : การลงนาม MOU ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

    สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่รอช้าร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ- นักวางระบบงาน กับม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รุดสร้างนักวางระบบงานในไทย

    นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์(สภาวิชาชีพบัญชีฯ) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555ณ ห้อง มณเทียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร (สุรวงศ์) ว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพนักวางระบบงานซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในทุกระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่

    ในปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพนักวางระบบงานนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงพัฒนาวิชาชีพนักวางระบบงานให้ได้มาตรฐาน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(คณะพาณิชยศาสตร์ฯ) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(ปัญญาภิวัฒน์) จัดทำโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการผลิตบุคลากรที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

    รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่าทางปัญญาภิวัฒน์ฯ จะเริ่มเปิดให้บริการหลักสูตรวิชาชีพนักวางระบบงาน ระยะสั้น 3 ระดับ และสามารถสะสมเป็นเครดิตในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ หลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่ การปูพื้นฐานการเข้าใจธุรกิจในภาพรวม ส่วนคณาจารย์ที่จะมาสอนในหลักสูตรนี้จะต้องเป็นมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำทางด้านนี้ ในเบื้องต้นมีเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการภายในตุลาคม 2555

    ทางด้าน รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ เปิดเผยว่ารูปแบบของโครงการนี้ เป็นการสร้างบุคลากรที่จะเป็นนักวางระบบงาน โดยแบ่งบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษาปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการ MBA, MAP, MIF, MSMIS โครงการตรีควบโททางบัญชีของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ หรือเรียนวิชาเพิ่มเติมบางส่วน เพื่อพัฒนาเป็นนักวางระบบงาน และกลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งสนใจในวิชาชีพบัญชีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเนื้อหาของวิชาประกอบด้วย ความสามารถหลัก, กระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยี และการบริหารโครงการและวิธีการ

    ทั้งนี้ในอนาคตสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีแผนที่จะขยายโครงการความร่วมมือนี้กับสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าในอนาคตไม่เฉพาะว่าจะมีนักวางระบบบัญชีที่มีความชำนาญการ แต่จะเป็นนักวางระบบบัญชีที่มีความสามารถ คุณภาพระดับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันเข้าสู่ธุรกิจมากขึ้น

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี