dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
IFAC เผยแพร่สาระความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)
    International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการเผยแพร่เอกสารสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

     ในครั้งนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอนำเสนอเอกสารที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)ดังนี้

1. บทความ The Role of SMPs in Greening Small Business
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555IFAC’s SMP Committee IAASBได้เผยแพร่บทความ The Role of SMPs in Greening Small Business โดยเนื้อหากล่าวถึงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมในการที่จะให้บริการด้านที่ปรึกษาแก่ธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งแนวทางในการให้บริการและแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/role-smps-greening-small-business

2. เอกสารเผยแพร่ Companion Manual - The Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555IFAC’s SMP Committee IAASBได้เผยแพร่Companion Manual - The Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices ซึ่งเป็นคู่มือเพิ่มเติมสำหรับเอกสารคำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)เรื่องThe Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices ที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เคยเผยแพร่ไปแล้ว ทั้งนี้ Companion Manual จะอธิบายเพิ่มเติมถึงการนำไปใช้และแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/companion-manual

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี