dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม: สัมมนาพิจารณา IFRIC13,IFRIC4,IFRIC12

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรพิจารณาร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (International Financial Reporting Interpretations Committee) IFRIC13,IFRIC4,IFRIC12เพื่อให้นักบัญชี และผู้สอบบัญชี ทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับการปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้จริง ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์อบรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีนางแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 100 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี