dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 21 (1/2555)

 
    สภาวิชาชีพบัญชี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 21(1/2555) กำหนดทดสอบ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4, 10-11,17-18 และ 24-25 มีนาคม  พ.ศ. 2555  ณ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อปฎิบัติในการเข้าทดสอบ

1.          ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนแสดงคู่กัน ต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบและวางไว้บนโต๊ะที่นั่ง  สอบ  มิฉะนั้น  จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ

2.          ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลา 13.10 น.

3.          แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

4.          ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากนำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ จะให้ออกจากห้องสอบทันทีและถือว่าสอบตกในวิชานั้นของการทดสอบครั้งนั้น

5.          ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน๊ตย่อใดๆ เข้าห้องสอบ และห้ามคัดลอกข้อสอบ นำข้อสอบ กระดาษคำตอบหรือสมุดคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบตลอดไป

6.          ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการทดสอบ หากมีการทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

ระเบียบการทดสอบเพิ่มเติมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2554

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบครั้งที่ 21 (1/2555)
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี