dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
IASB และ FASB ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
    เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (The International Accounting Standards Board: IASB) และ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (The Financial Accounting Standards Board: FASB)ได้ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของทั้งสองฝ่าย ที่เกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้มีการแก้ไข IFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่ได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2553 รวมทั้งจะมีการเสนอแก้ไข US GAAP ที่เกี่ยวข้องด้วย

    คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอแจ้งมายังท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจเพื่อให้ทราบถึงทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/classification+measurement++jan+2012.htm

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี