dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม: การสัมมนาการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศป.ป.ช.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) จัดงานสัมมนา การเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ณ ศูยน์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีการสรุปสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงหลักในประกาศฉบับปรับปรุง ขั้นตอนโดยย่อสำหรับผู้ที่ต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การเตรียมความพร้อมในองค์กรเพื่อรองรับการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ นักกฎหมาย ป.ป.ช.และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกคับคั่งมาบรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาดังกล่าว

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี